โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
อำเภอบางพลี จำหวัดสมุทรปราการ

ภาพบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3