คณิตศาสตร์

นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวญาณี ขำเชษฐา

นางสาวญาณี ขำเชษฐา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววรรณกูล วัฒนศฤงคาร

นางสาววรรณกูล วัฒนศฤงคาร

ครู
นางสาวพัชรนันท์ ทวีวุฒิเศรษฐ์

นางสาวพัชรนันท์ ทวีวุฒิเศรษฐ์

แผนงานกลุ่มสาระฯ
นางสาววาสนา จันทะวิลักษ์

นางสาววาสนา จันทะวิลักษ์

ครู
นางสาวศิริธร โตแย้ม

นางสาวศิริธร โตแย้ม

ครู
นางสาวฐิติมา เอกวารีย์

นางสาวฐิติมา เอกวารีย์

พัสดุกลุ่มสาระฯ
นายนราวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

นายนราวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยพัสดุกลุ่มสาระฯ
นางสาวธารารัตน์ สร้างนา

นางสาวธารารัตน์ สร้างนา

ประชาสัมพันธ์
นางสาวอมรรัตน์ ชมัฆพงษ์

นางสาวอมรรัตน์ ชมัฆพงษ์

เหรัญญิก
นางสาวฤดี มะวรคนอง

นางสาวฤดี มะวรคนอง

ครู
นางฐานิฎา จิตติชัยมงคล

นางฐานิฎา จิตติชัยมงคล

ครู
นายประภาส จันทร์โคตร

นายประภาส จันทร์โคตร

ครู
นายจิระวัฒน์ เวฬุนาทร

นายจิระวัฒน์ เวฬุนาทร

ครู
นายอาทิต วัฒนานนท์

นายอาทิต วัฒนานนท์

ครู
นายอรรถพล ช่อสูงเนิน

นายอรรถพล ช่อสูงเนิน

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวอุมาพร ภู่ทอง

นางสาวอุมาพร ภู่ทอง

ครู
นางสาวตติยา จันทะพรรณ

นางสาวตติยา จันทะพรรณ

วัดผล ม.ต้น
นางสาวสิรัญญา นารินคำ

นางสาวสิรัญญา นารินคำ

ผู้ช่วยพัสดุ
นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี

นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี

ครู
นางยุภาพร อิ่มพงษ์

นางยุภาพร อิ่มพงษ์

ครู
นางสาวสมฤทัย สะเทิงรัมย์

นางสาวสมฤทัย สะเทิงรัมย์

ผู้ช่วยสารสนเทศ
นางสาวน้ำทิพย์ เจียมสากล

นางสาวน้ำทิพย์ เจียมสากล

ครู
นางสาววนิดา พลเยี่ยม

นางสาววนิดา พลเยี่ยม

วัดผล ม.ปลาย
นางสาวรุจี ศรีสุข

นางสาวรุจี ศรีสุข

สารสนเทศกลุ่มสาระฯ

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

แชร์ไปยัง