กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายยศวันต์ จันทร์ศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
นางสินีนาฎ มีทิศ

นางสินีนาฎ มีทิศ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/ หัวหน้างานคุณธรรมจริยธรรม
นางปาริชาติ ภูมิรัตน์

นางปาริชาติ ภูมิรัตน์

นางสาวแก้วใจ ทองเริ่ม

นางสาวแก้วใจ ทองเริ่ม

หัวหน้างานคณะสี
นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/ หัวหน้างานส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมฯ/หัวหน้างานจราจร
นางสาววีนา เกษภูเขียว

นางสาววีนา เกษภูเขียว

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นายกานต์ชนก บุญจัด

นายกานต์ชนก บุญจัด

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธุ์

นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธุ์

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายธรรมรัตน์ เพ็งผล

นายธรรมรัตน์ เพ็งผล

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางกฤตนันท์ แก้วใส

นางกฤตนันท์ แก้วใส

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริง

นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริง

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวนาถสุดา นำสุย

นางสาวนาถสุดา นำสุย

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
นางสาวขัติยากร สุขได้พึ่ง

นางสาวขัติยากร สุขได้พึ่ง

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายณัฐกิตต์ ปินเพชร

นายณัฐกิตต์ ปินเพชร

หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
นางสาวฐิติมา พรไพบูลย์พงศ์

นางสาวฐิติมา พรไพบูลย์พงศ์

หัวหน้างานกำกับติดตามวิจัยและประเมินผล
นายประกอบ บุญมารีย์

นายประกอบ บุญมารีย์

งานสำนักงาน
นางสาวสุภาวิตา วารีศรี

นางสาวสุภาวิตา วารีศรี

งานสำนักงาน

แชร์ไปยัง