โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
อำเภอบางพลี จำหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางวรรณกูล วัฒนศฤงคาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
แชร์ไปยัง