กลุ่มบริหารทั่วไป

นายวิษณุกรณ์ สุวรรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสินีนาฎ มีทิศ

นางสินีนาฎ มีทิศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ หัวหน้างานคุณธรรมจริยธรรม
นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ หัวหน้างานจราจร
นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน์

นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน์

หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง
นางสาวนาถสุดา นำสุย

นางสาวนาถสุดา นำสุย

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
นายชะโลม ขันติเจริญธรรม

นายชะโลม ขันติเจริญธรรม

หัวหน้างานคณะสี
นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี

นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี

หัวหน้างานแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายทศพร น้อยสุขะ

นายทศพร น้อยสุขะ

หัวหน้างานสภานักเรียน
นายกัมปนาท ดำทองสุก

นายกัมปนาท ดำทองสุก

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
นางสาวพิชญ์สีนี จันผาย

นางสาวพิชญ์สีนี จันผาย

หัวหน้างานแผนงาน
นางสาวนพวรรณ ยอดรัก

นางสาวนพวรรณ ยอดรัก

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาววีนา เกษภูเขียว

นางสาววีนา เกษภูเขียว

หัวหน้าระดับชั้น ม.1
นายกานต์ชนก บุญจัด

นายกานต์ชนก บุญจัด

หัวหน้าระดับชั้น ม.2
นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธุ์

นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธุ์

หัวหน้าระดับชั้น ม.3
นายธรรมรัตน์ เพ็งผล

นายธรรมรัตน์ เพ็งผล

หัวหน้าระดับชั้น ม.4
นางกฤตนันท์ แก้วใส

นางกฤตนันท์ แก้วใส

หัวหน้าระดับชั้น ม.5
นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริง

นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริง

หัวหน้าระดับชั้น ม.6
นายธรรมรัตน์ เพ็งผล

นายธรรมรัตน์ เพ็งผล

หัวหน้าคณะนิลปัทม์
นางสาวธารารัตน์ สร้างนา

นางสาวธารารัตน์ สร้างนา

หัวหน้าคณะสัตตบงกช
นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ

นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ

หัวหน้าคณะโกมุท
นางยุภาพร อิ่มพงษ์

นางยุภาพร อิ่มพงษ์

หัวหน้าคณะนิลุบล
นายธีระวัฒน์ การะเกตุ

นายธีระวัฒน์ การะเกตุ

หัวหน้าคณะปทุมชาติ
นางสาวสหฤทัย ถาวรบุตร

นางสาวสหฤทัย ถาวรบุตร

หัวหน้าคณะบัวขาบ
นายเชาวลิต เนื้อทอง

นายเชาวลิต เนื้อทอง

หัวหน้างาน To Be Number One
นางสาวธนพร พิมสาร

นางสาวธนพร พิมสาร

หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
นางสาวฐิติมา พรไพบูลย์พงษ์

นางสาวฐิติมา พรไพบูลย์พงษ์

หัวหน้างานนิเทศ วิจัย
นางสาวสุภาวิตา วารีศรี

นางสาวสุภาวิตา วารีศรี

กรรมการและเลขานุการ

แชร์ไปยัง