ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัญชลี คำทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางบุศรา พลอยมณีวงษ์

นางบุศรา พลอยมณีวงษ์

งานจัดหลักสูตรกลุ่มสาระฯ
นางสาวรุนี คงสมศรี

นางสาวรุนี คงสมศรี

งานประสานงานครูต่างชาติ
นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุข

นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุข

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวจิรัศญา ธิมะดี

นางสาวจิรัศญา ธิมะดี

งานประชาสัมพันธ์, แผนงาน
นางสาวตติยา เพ็งสิงห์

นางสาวตติยา เพ็งสิงห์

งานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
นางสาวสุภาวิตา วารีศรี

นางสาวสุภาวิตา วารีศรี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ,
นางสาวณัฐยา เด่นดวง

นางสาวณัฐยา เด่นดวง

งานสื่อ นวัตกรรมฯ
นายศิระพงศ์ ทองศรีแก้ว

นายศิระพงศ์ ทองศรีแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ, งานวิจัย
นางสาวจิดาภา สำเภานนท์

นางสาวจิดาภา สำเภานนท์

งานบุคลล, จัดสอนแทน
นางสาวพิชญากานต์ ภุมราดี

นางสาวพิชญากานต์ ภุมราดี

งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีฯ
นางสาวจุฬารัตน์ ภิญโญชาติ

นางสาวจุฬารัตน์ ภิญโญชาติ

งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีฯ
นางสาวพรนัชชา บัวรอด

นางสาวพรนัชชา บัวรอด

หัวหน้างานภาษาจีน
นายสุธีร์ โชติวิริยะ

นายสุธีร์ โชติวิริยะ

งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีฯ
นายธันยธรณ์ มัยญะกิต

นายธันยธรณ์ มัยญะกิต

งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีฯ
นายกันต์ศักดิ์ วิสัยหมั่น

นายกันต์ศักดิ์ วิสัยหมั่น

งานสำนักงาน
นายภูริพงษ์ เพชรมณี

นายภูริพงษ์ เพชรมณี

งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีฯ
แชร์ไปยัง