ภาษาต่างประเทศ

นางเครือวัลย์ นาคงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางบุศรา พลอยมณีวงษ์

นางบุศรา พลอยมณีวงษ์

แผนงานกลุ่มสาระฯ / หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ
นางสาวรุณี คงสมศรี

นางสาวรุณี คงสมศรี

นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุข

นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุข

วัดผล
นางสาวจิรัศญา ธิมะดี

นางสาวจิรัศญา ธิมะดี

งานประชาสัมพันธ์
นางสาวตติยา เพ็งสิงห์

นางสาวตติยา เพ็งสิงห์

พัสดุ
นายภูริพงษ์ เพชรมณี

นายภูริพงษ์ เพชรมณี

สวัสดิการ
นางสาวสุมัชญา เผือกคำ

นางสาวสุมัชญา เผือกคำ

งานพัสดุ
นางสาวสุภาวิตา วารีศรี

นางสาวสุภาวิตา วารีศรี

ผู้จัดการศูนย์อีริค
นางสาวณัฐยา เด่นดวง

นางสาวณัฐยา เด่นดวง

หัวหน้างานสายภาษาญี่ปุ่น
แชร์ไปยัง