กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายยศวันต์ จันทร์ศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
นางสาววรรณกูล วัฒนศฤงคาร

นางสาววรรณกูล วัฒนศฤงคาร

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/ หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มฯ
นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/ หัวหน้างานส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมฯ/หัวหน้างานจราจร
นายวุฒิกร บัวจูม

นายวุฒิกร บัวจูม

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวสกาวเดือน พลรักษ์

นางสาวสกาวเดือน พลรักษ์

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธุ์

นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธุ์

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน์

นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน์

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายกิตติ เจริญเกียรติ

นายกิตติ เจริญเกียรติ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริง

นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริง

หัวหน้าระดับชั้น ม.6
นายอภิชาต เกตุขวง

นายอภิชาต เกตุขวง

หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง
นางเครือวัลย์ นาคงาม

นางเครือวัลย์ นาคงาม

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
นางสาวแก้วใจ ทองเริ่ม

นางสาวแก้วใจ ทองเริ่ม

หัวหน้างานคณะสี
นายนำชัย ทองเปรม

นายนำชัย ทองเปรม

หัวหน้าคณะสีสัตตบงกช (สีแดง)
นางกฤตนันท์ แก้วใส

นางกฤตนันท์ แก้วใส

หัวหน้าคณะสีนิลุบล (สีฟ้า)
นายสุนทร ปั้นบุญชู

นายสุนทร ปั้นบุญชู

หัวหน้าคณะสีนิลปัทม์ (สีเขียว)
นายเชาวลิต เนื้อทอง

นายเชาวลิต เนื้อทอง

หัวหน้าคณะสีปทุมชาติ (สีชมพู)
นางสาวธารารัตน์ สร้างนา

นางสาวธารารัตน์ สร้างนา

หัวหน้าคณะสีโกมุท (สีส้ม)
นางสาวสหฤทัย ถาวรบุตร

นางสาวสหฤทัย ถาวรบุตร

หัวหน้าคณะสีบัวขาบ (สีม่วง)
นางสินีนาฎ มีทิศ

นางสินีนาฎ มีทิศ

หัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE/ หัวหน้างานคุณธรรมจริยธรรม
นายสุนทร ปั้นบุญชู

นายสุนทร ปั้นบุญชู

หัวหน้างานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย
นางสาวขัติยากร สุขได้พึ่ง

นางสาวขัติยากร สุขได้พึ่ง

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายยุทธนา มีกลิ่นหอม

นายยุทธนา มีกลิ่นหอม

หัวหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายณัฐกิตต์ ปินเพชร

นายณัฐกิตต์ ปินเพชร

หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
นางสาวฐิติมา เอกวารีย์

นางสาวฐิติมา เอกวารีย์

หัวหน้างานกำกับติดตามวิจัยและประเมินผล
นายประกอบ บุญมารีย์

นายประกอบ บุญมารีย์

งานสำนักงาน
นางสาวสุภาวิตา วารีศรี

นางสาวสุภาวิตา วารีศรี

งานสำนักงาน

แชร์ไปยัง