โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
อำเภอบางพลี จำหวัดสมุทรปราการ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/63