กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวนิภาพรรณ แก้วส่อน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางบุศรา พลอยมณีวงษ์

นางบุศรา พลอยมณีวงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, หัวหน้างานสำนักงาน, หัวหน้าห้องเรียน MEP
นายอาทิจจ สาเงิน

นายอาทิจจ สาเงิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, หัวหน้างานวัดผล, หัวหน้างานหลักสูตร
นางกฤตนันท์ แก้วใส

นางกฤตนันท์ แก้วใส

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หัวหน้าแผนงานและสารสนเทศ/งานคอมพิวเตอร์
นายสาธิต ปั้นชู

นายสาธิต ปั้นชู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ,หัวหน้าห้องเรียน ISM
นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน์

นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ,หัวหน้าห้องเรียน EIS
นางสาวขัติยากร สุขได้พึ่ง

นางสาวขัติยากร สุขได้พึ่ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธุ์

นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นายชะโลม ขันติเจริญธรรม

นายชะโลม ขันติเจริญธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายปิติพงษ์ บัวสำลี

นายปิติพงษ์ บัวสำลี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
นางสาวปภาวรินทร์ สร้อยสมุทร

นางสาวปภาวรินทร์ สร้อยสมุทร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
นางสาวอัญชลี คำทอง

นางสาวอัญชลี คำทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

หัวหน้างานลูกเสือ
นางสาวกฤษณี เพ็ชสงฆ์

นางสาวกฤษณี เพ็ชสงฆ์

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา
นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์

นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์

หัวหน้างานชุมนุม
นางสาวอนงค์ แซ่แต้

นางสาวอนงค์ แซ่แต้

งานเทียบโอนนักเรียน/ตรวจสอบวุฒิ
นางสาววรภัศวัลย์ พึ่งพันธุ์ฤทธา

นางสาววรภัศวัลย์ พึ่งพันธุ์ฤทธา

งานเทียบโอนนักเรียน/ตรวจสอบวุฒิ
นางสาวนันทนา บุญชู

นางสาวนันทนา บุญชู

งานเทียบโอนนักเรียน/ตรวจสอบวุฒิ
นายกันต์ศักดิ์ วิสัยหมั่น

นายกันต์ศักดิ์ วิสัยหมั่น

งานทะเบียนนักเรียน
นางสาวกิราพร ไกรเลิศ

นางสาวกิราพร ไกรเลิศ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน