กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวจิตรกานต์ กิ่งใบสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 

นางบุศรา พลอยมณีวงษ์
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ/ งาน MEP 

นายอาทิจจ สาเงิน
หัวหน้างานวัดผล/ งานหลักสูตร / งานประกันคุณภาพฯ/
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล/ งานจัดตารางสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นางสาวขัตติยากร สุขได้พึ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย


นางปาริชาติ ภูมิรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์


นางสินีนาถ มีทิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา


นางแก้วใจ ทองเริ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา


นายนำชัย ทองเปรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ


นางเครือวัลย์ นาคงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ


นางถนอมจิตต์ รื่นเริง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี


นายวุฒิกร บัวจูม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ


นางกฤตนันท์ แก้วใส
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
หัวหน้างานแผนงาน/งานคอมพิวเตอร์นายณัฐพงษ์ รอดสังวาลย์
เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ