คณิตศาสตร์

นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี

นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางฐานิฎา จิตติชัยมงคล

นางฐานิฎา จิตติชัยมงคล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

งานวิจัยกลุ่มสาระฯ
นางสาวตติยา จันทะพรรณ

นางสาวตติยา จันทะพรรณ

งานบุคคลกลุ่มสาระ /จัดสอนแทน
นางสาวอมรรัตน์ ชมัฆพงษ์

นางสาวอมรรัตน์ ชมัฆพงษ์

งานการเงินกลุ่มสาระฯ
นางยุภาพร อิ่มพงษ์

นางยุภาพร อิ่มพงษ์

งานหลักสูตรกลุ่มสาระฯ
นายจิระวัฒน์ เวฬุนาทร

นายจิระวัฒน์ เวฬุนาทร

งานสำนักงานกลุ่มสาระฯ
นางสาวเบญจมาศ สกุลแพทย์

นางสาวเบญจมาศ สกุลแพทย์

งานสื่อ นวัตกรรมฯ
นางสาวศิริธร โตแย้ม

นางสาวศิริธร โตแย้ม

ผู้ช่วยงานการเงินกลุ่มสาระฯ
นางสาวญาณี ขำเชษฐา

นางสาวญาณี ขำเชษฐา

ผู้ช่วยงานบุคคลกลุ่มสาระฯ
นางสาวพัชรนันท์ ทวีวุฒิเศรษฐ์

นางสาวพัชรนันท์ ทวีวุฒิเศรษฐ์

งานแผนงานกลุ่มสาระฯ
นายนราวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

นายนราวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
ว่าที่ร.ต. รสวัต วรรัฐภิญญา

ว่าที่ร.ต. รสวัต วรรัฐภิญญา

ผู้ช่วยงานสื่อ นวัตกรรมฯ
นางสาวฐิติมา พรไพบูลย์พงษ์

นางสาวฐิติมา พรไพบูลย์พงษ์

งานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุกลุ่มสาระฯ
นางสาวธารารัตน์ สร้างนา

นางสาวธารารัตน์ สร้างนา

งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ
นางสาวฤดี มะวรคนอง

นางสาวฤดี มะวรคนอง

งานวัดผลกลุ่มสาระฯ ม.ต้น
นางสาววนิดา พลเยี่ยม

นางสาววนิดา พลเยี่ยม

งานวัดผลกลุ่มสาระฯ ม.ปลาย
นางสาวรุจี ศรีสุข

นางสาวรุจี ศรีสุข

งานสารสนเทศกลุ่มสาระฯ
นางสาวสมฤทัย สะเทิงรัมย์

นางสาวสมฤทัย สะเทิงรัมย์

ผู้ช่วยงานสารสนเทศฯ
นางสาวสิรัญญา นารินคำ

นางสาวสิรัญญา นารินคำ

ผู้ช่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
นางสาวหทัยชนก งามผิวเหลือง

นางสาวหทัยชนก งามผิวเหลือง

ผู้ช่วยงานนิเทศการสอน
นางสาวนฤมล ศิริพลตั้น

นางสาวนฤมล ศิริพลตั้น

งานนิเทศการสอน
นางสาวน้ำทิพย์ เจียมสากล

นางสาวน้ำทิพย์ เจียมสากล

ผู้ช่วยงานสำนักงานกลุ่มสาระฯ
นายศุภกิจ อำพัน

นายศุภกิจ อำพัน

--
นางสาวเบญจมาภรณ์ อุทกศิริ

นางสาวเบญจมาภรณ์ อุทกศิริ

--

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

แชร์ไปยัง