คณิตศาสตร์

นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี

นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางฐานิฎา จิตติชัยมงคล

นางฐานิฎา จิตติชัยมงคล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

งานวิจัยกลุ่มสาระฯ
นางสาวตติยา จันทะพรรณ

นางสาวตติยา จันทะพรรณ

งานบุคคล จัดสอนแทน
นางสาวญาณี ขำเชษฐา

นางสาวญาณี ขำเชษฐา

ผู้ช่วยงานบุคคล
นางสาวอมรรัตน์ ชมัฆพงษ์

นางสาวอมรรัตน์ ชมัฆพงษ์

งานการเงินกลุ่มสาระฯ
นางสาวศิริธร โตแย้ม

นางสาวศิริธร โตแย้ม

ผู้ช่วยงานการเงินกลุ่มสาระฯ
นางยุภาพร อิ่มพงษ์

นางยุภาพร อิ่มพงษ์

งานหลักสูตร
นางสาวพัชรนันท์ ทวีวุฒิเศรษฐ์

นางสาวพัชรนันท์ ทวีวุฒิเศรษฐ์

แผนงานกลุ่มสาระฯ
นางสาวรุจี ศรีสุข

นางสาวรุจี ศรีสุข

สารสนเทศกลุ่มสาระฯ
นางสาวสมฤทัย สะเทิงรัมย์

นางสาวสมฤทัย สะเทิงรัมย์

ผู้ช่วยสารสนเทศ
นางสาวเบญจมาศ สกุลแพทย์

นางสาวเบญจมาศ สกุลแพทย์

สื่อ นวัตกรรมฯ
ว่าที่ ร.ต.รสวัต วรรัฐภิญญา

ว่าที่ ร.ต.รสวัต วรรัฐภิญญา

ผู้ช่วยสื่อ นวัตกรรมฯ
นางสาวฐิติมา พรไพบูลย์พงษ์

นางสาวฐิติมา พรไพบูลย์พงษ์

พัสดุกลุ่มสาระฯ
นางสาวสิรัญญา นารินคำ

นางสาวสิรัญญา นารินคำ

ผู้ช่วยพัสดุ
นายนราวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

นายนราวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยพัสดุกลุ่มสาระฯ
นางสาวฤดี มะวรคนอง

นางสาวฤดี มะวรคนอง

วัดผล ม.ต้น
นางสาววนิดา พลเยี่ยม

นางสาววนิดา พลเยี่ยม

วัดผล ม.ปลาย
นางสาวธารารัตน์ สร้างนา

นางสาวธารารัตน์ สร้างนา

ประชาสัมพันธ์
นายอรรถพล ช่อสูงเนิน

นายอรรถพล ช่อสูงเนิน

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวนฤมล ศิริพลตั้น

นางสาวนฤมล ศิริพลตั้น

นิเทศการสอน
นางสาวหทัยชนก งามผิวเหลือง

นางสาวหทัยชนก งามผิวเหลือง

ผู้ช่วยงานนิเทศการสอน
นายจิระวัฒน์ เวฬุนาทร

นายจิระวัฒน์ เวฬุนาทร

งานสำนักงาน
นางสาวน้ำทิพย์ เจียมสากล

นางสาวน้ำทิพย์ เจียมสากล

ผู้ช่วยงานสำนักงาน
นายศุภกิจ อำพัน

นายศุภกิจ อำพัน

นางสาวเบญจมาภรณ์ อุทกศิริ

นางสาวเบญจมาภรณ์ อุทกศิริ

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

แชร์ไปยัง