กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางสาวนิภาพรรณ แก้วส่อน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
นางเบญจมาส อุทกศิริ

นางเบญจมาส อุทกศิริ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางอารี จันทร์เกิด

นางอารี จันทร์เกิด

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางสาวตติยา จันทะพรรณ

นางสาวตติยา จันทะพรรณ

หัวหน้างานบุคคล
นางสาววาสนา จันทะวิลักษ์

นางสาววาสนา จันทะวิลักษ์

หัวหน้างานสารบรรณ
นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์

นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์

หัวหน้างานแผนงาน
นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริง

นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริง

หัวหน้างานสารสนเทศ
นางสาวอมรรัตน์ ชมัฆพงษ์

นางสาวอมรรัตน์ ชมัฆพงษ์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวศิริธร โตแย้ม

นางสาวศิริธร โตแย้ม

เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวกนกวรรณ สาลีสี

นางสาวกนกวรรณ สาลีสี

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและบุคคล
นางสาวกิตติยา กิจทะรักษ์

นางสาวกิตติยา กิจทะรักษ์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวสุภาพร ธนะขว้าง

นางสาวสุภาพร ธนะขว้าง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางพรขวัญ ตั้งกอบลาภ

นางพรขวัญ ตั้งกอบลาภ

เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวกัลย์ณิศา อภิสินธนะเดช

นางสาวกัลย์ณิศา อภิสินธนะเดช

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและงานบุคคล
นางสาวนวลศรี ตาดต่าย

นางสาวนวลศรี ตาดต่าย

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและงานบุคคล
นางสาวสุขใจ บินโรสลัน

นางสาวสุขใจ บินโรสลัน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
แชร์ไปยัง