กลุ่มบริหารทั่วไป

นางณัฐรินีย์ ทองพลาย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นายอภิชาติ เกตุขวง

นายอภิชาติ เกตุขวง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบ/ หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
นายธีระศักดิ์ บัวลอย

นายธีระศักดิ์ บัวลอย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ/ หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและบริหารนักการภารโรง
นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริง

นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริง

หัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป
นางสาวยุพา เฟื่องบางหลวง

นางสาวยุพา เฟื่องบางหลวง

หัวหน้างานห้องสมุด
นางวันเฉลิมชัย จุลพันธ์

นางวันเฉลิมชัย จุลพันธ์

หัวหน้างานโสตและเทคโนโลยี
นางสาวแก้วใจ ทองเริ่ม

นางสาวแก้วใจ ทองเริ่ม

หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวสกาวเดือน พลรักษ์

นางสาวสกาวเดือน พลรักษ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางวราภรณ์ สาเงิน

นางวราภรณ์ สาเงิน

หัวหน้างานเลขานุการและคณะกรรมการสถานศึกษา
นางสาวดรุณี แสงขำ

นางสาวดรุณี แสงขำ

หัวหน้างานโภชนาการ
นายกิตติ เจริญเกียรติ

นายกิตติ เจริญเกียรติ

หัวหน้างานยานพาหนะ
นางสาวกฤษณี เพ็ชรสงฆ์

นางสาวกฤษณี เพ็ชรสงฆ์

หัวหน้างานแนะแนว
นายจักรพงษ์ คำจันทร์

นายจักรพงษ์ คำจันทร์

หัวหน้างานนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมโรงเรียน
นายเขมณัฐ ขนบดี

นายเขมณัฐ ขนบดี

หัวหน้างานพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
นางสาวสาริณี เหรียญทอง

นางสาวสาริณี เหรียญทอง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
แชร์ไปยัง