ภาษาไทย

นางสาวขัติยากร สุขได้พึ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางศิรินันท์ เชื้อทอง

นางศิรินันท์ เชื้อทอง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายประกอบ บุญมารีย์

นายประกอบ บุญมารีย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางประคอง วีระศักดิ์

นางประคอง วีระศักดิ์

เหรัญญิก, นิเทศกลุ่มสาระฯ
นางศุภนาถ ปทุมมาศ

นางศุภนาถ ปทุมมาศ

นางสาววันวิสาข์ พิทักษ์

นางสาววันวิสาข์ พิทักษ์

งานสื่อนวัตกรรมฯ
นางกรรัฐ พงศ์พัฒน์

นางกรรัฐ พงศ์พัฒน์

นางสาวรัชนี น่วมเปรม

นางสาวรัชนี น่วมเปรม

แผนงานกลุ่มสาระฯ
นางสาวฤทัยรัตน์ จุ้ยคง

นางสาวฤทัยรัตน์ จุ้ยคง

วัดผล, วิจัย
นางสาวทิพย์รัตน์ นุ่นส่ง

นางสาวทิพย์รัตน์ นุ่นส่ง

จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ
นางสาวนพวรรณ ยอดรัก

นางสาวนพวรรณ ยอดรัก

ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
นางสาวสัญธยา ปากหวาน

นางสาวสัญธยา ปากหวาน

แผนงาน/จัดสอนแทน
นางสาวสมรัก เกตุแก้ว

นางสาวสมรัก เกตุแก้ว

งานประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

แชร์ไปยัง