ภาษาไทย

นางสาวขัติยากร สุขได้พึ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางศิรินันท์ เชื้อทอง

นางศิรินันท์ เชื้อทอง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาววันวิสาข์ พิทักษ์

นางสาววันวิสาข์ พิทักษ์

งานสื่อ นวัตกรรมฯ
นางประคอง วีระศักดิ์

นางประคอง วีระศักดิ์

งานการเงิน, นิเทศกลุ่มสาระฯ
นางศุภนาถ ปทุมมาศ

นางศุภนาถ ปทุมมาศ

งานจัดสอนแทน
นางสาวนพวรรณ ยอดรัก

นางสาวนพวรรณ ยอดรัก

งานสารสนเทศ,หลักสูตร
นางสาวรัชนี น่วมเปรม

นางสาวรัชนี น่วมเปรม

งานแผนงานกลุ่มสาระฯ
นางสาวฤทัยรัตน์ จุ้ยคง

นางสาวฤทัยรัตน์ จุ้ยคง

งานวัดผล,งานวิจัย,งานสำนักงาน
นางสาวสัญธยา ปากหวาน

นางสาวสัญธยา ปากหวาน

แผนงาน/จัดสอนแทน
นางสาวสมรัก เกตุแก้ว

นางสาวสมรัก เกตุแก้ว

งานประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

แชร์ไปยัง