ภาษาไทย

นางสาวขัติยากร สุขได้พึ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายประกอบ บุญมารีย์

นายประกอบ บุญมารีย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกรรัฐ พงศ์พัฒน์

นางกรรัฐ พงศ์พัฒน์

งานแผนงานกลุ่มสาระฯ
นางสาวรัชนี น่วมเปรม

นางสาวรัชนี น่วมเปรม

งานแผนงานกลุ่มสาระฯ
นางสาววันวิสาข์ พิทักษ์

นางสาววันวิสาข์ พิทักษ์

งานสื่อ นวัตกรรม / จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
นางศุภนาถ ปทุมมาศ

นางศุภนาถ ปทุมมาศ

งานจัดสอนแทน
นายรณณรงค์ หล้าคูณ

นายรณณรงค์ หล้าคูณ

งานการเงิน เหรัญญิก / ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
นางสาวทิพย์รัตน์ นุ่นส่ง

นางสาวทิพย์รัตน์ นุ่นส่ง

งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
นายอธิวัฒน์ รุ่งตุ้ม

นายอธิวัฒน์ รุ่งตุ้ม

งานวัดผล
นางสาวนพวรรณ ยอดรัก

นางสาวนพวรรณ ยอดรัก

งานส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

แชร์ไปยัง