สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสินีนาฎ มีทิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายกานต์ชนก บุญจัด

นายกานต์ชนก บุญจัด

ส่งเสริมความรู้ความสามารถ
นายสุนทร ปั้นบุญชู

นายสุนทร ปั้นบุญชู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวอภิรมย์ สิงนาค

นางสาวอภิรมย์ สิงนาค

งานวัดผล
นางสาววีนา เกษภูเขียว

นางสาววีนา เกษภูเขียว

งานวัดผล
นางสาวขวัญนิพา บุญขันธ์

นางสาวขวัญนิพา บุญขันธ์

นางสาวสหฤทัย ถาวรบุตร

นางสาวสหฤทัย ถาวรบุตร

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
นายประกอบ บุญญพาพงศ์

นายประกอบ บุญญพาพงศ์

นายธีระศักดิ์ บัวลอย

นายธีระศักดิ์ บัวลอย

นางสาวรินทร์ธนัน ธนรักษ์แสงดี

นางสาวรินทร์ธนัน ธนรักษ์แสงดี

นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธุ์

นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธุ์

นางสาวธารา ทรงธิบาย

นางสาวธารา ทรงธิบาย

นางบุรีรักษ์ สืบแสง

นางบุรีรักษ์ สืบแสง

นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย

นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย

นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ

นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ

นางเกศสิรินทร์ จันทร์หอม

นางเกศสิรินทร์ จันทร์หอม

นางสาวนงเยาว์ จิตหาญ

นางสาวนงเยาว์ จิตหาญ

แชร์ไปยัง