ศิลปะ

นายนำชัย ทองเปรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายกัมปนาท ดำทองสุข

นายกัมปนาท ดำทองสุข

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายปิติพงษ์ บัวสำลี

นายปิติพงษ์ บัวสำลี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวสุภัสสร แซ่ลี้

นางสาวสุภัสสร แซ่ลี้

แผนงาน, สารสนเทศ
นายธาวัน ประเสริฐกุล

นายธาวัน ประเสริฐกุล

พัสดุ
นายอดิศักดิ์ แสงบุตร

นายอดิศักดิ์ แสงบุตร

จัดสอนแทน/สื่อนวัตกรรมฯ
นางสาวนลิน พ่วงความสุข

นางสาวนลิน พ่วงความสุข

งานพัสดุ
นางสาวกรวรรณ ปุนปอง

นางสาวกรวรรณ ปุนปอง

นางสาวธนัญญา ปิ่นเจริญ

นางสาวธนัญญา ปิ่นเจริญ

นายชวลิต เนื้อทอง

นายชวลิต เนื้อทอง

พัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน
นางสาวศุภกานต์ วิชัยพล

นางสาวศุภกานต์ วิชัยพล

ประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

แชร์ไปยัง