ศิลปะ

นายนำชัย ทองเปรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายปิติพงษ์ บัวสำลี

นายปิติพงษ์ บัวสำลี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายกัมปนาท ดำทองสุข

นายกัมปนาท ดำทองสุข

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวสุภัสสร แซ่ลี้

นางสาวสุภัสสร แซ่ลี้

วัดผล / แผนงาน
นายธาวัน ประเสริฐกุล

นายธาวัน ประเสริฐกุล

พัสดุ
นายชวลิต เนื้อทอง

นายชวลิต เนื้อทอง

ประชาสัมพันธ์
นายอดิศักดิ์ แสงบุตร

นายอดิศักดิ์ แสงบุตร

สารสนเทศ
นางสาวศุภกานต์ วิชัยพล

นางสาวศุภกานต์ วิชัยพล

ผู้ช่วยแผนงาน
นางอรริสา ศรีคำดี

นางอรริสา ศรีคำดี

นางสาวนลิน พ่วงความสุข

นางสาวนลิน พ่วงความสุข

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

แชร์ไปยัง