สุขศึกษาและพลศึกษา

นางแก้วใจ ทองเริ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายชะโลม ขันติเจริญธรรม

นายชะโลม ขันติเจริญธรรม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายอภิชาติ เกตุขวง

นายอภิชาติ เกตุขวง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายบุญสม สรวิสูตร

นายบุญสม สรวิสูตร

ผู้ช่วยบริหารงานทั่วไป
นายสันติภาพ รินทอง

นายสันติภาพ รินทอง

พัสดุ
นายณัฐกิตต์ ปิ่นเพชน

นายณัฐกิตต์ ปิ่นเพชน

สารสนเทศ
นายอธิราช แก่นจำปา

นายอธิราช แก่นจำปา

ผู้ช่วยพัสดุ
นายธิติ สอนโกษา

นายธิติ สอนโกษา

งานพยาบาล
นางสาวดลยา จันทะบูลย์

นางสาวดลยา จันทะบูลย์

ผู้ช่วยงานพยาบาล
นายสิทธิเทพ ทองมั่น

นายสิทธิเทพ ทองมั่น

ผู้ช่วยงานพยาบาล
นายภาคภูมิ เครือน้อย

นายภาคภูมิ เครือน้อย

นางสาวเปรมใจ วัยวัฒน์

นางสาวเปรมใจ วัยวัฒน์

แชร์ไปยัง