สุขศึกษาและพลศึกษา

นายชะโลม ขันติเจริญธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวแก้วใจ ทองเริ่ม

นางสาวแก้วใจ ทองเริ่ม

งานแผนงานกลุ่มสาระฯ
นายบุญสม สรวิสูตร

นายบุญสม สรวิสูตร

งานส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
นายสันติภาพ รินทอง

นายสันติภาพ รินทอง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายณัฐกิตต์ ปิ่นเพชร

นายณัฐกิตต์ ปิ่นเพชร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ, สื่อ นวัตกรรม
นายภาคภูมิ เครือน้อย

นายภาคภูมิ เครือน้อย

งานวิจัยกลุ่มสาระฯ
นางสาวดลยา จันทะบูลย์

นางสาวดลยา จันทะบูลย์

งานการเงินกลุ่มสาระฯ
นายอธิราช แก่นจำปา

นายอธิราช แก่นจำปา

งานสำนักงานกลุ่มสาระฯ
นางสาวเปรมใจ วัยวัฒน์

นางสาวเปรมใจ วัยวัฒน์

งานแผนงานกลุ่มสาระฯ
นายธิติ สอนโกษา

นายธิติ สอนโกษา

งานส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
นางสาวนิตยา ดีคำไฮ

นางสาวนิตยา ดีคำไฮ

งานบุคคลกลุ่มสาสระฯ
นางสาวธนพร พิมสาร

นางสาวธนพร พิมสาร

งานสารสนเทศกลุ่มสาระฯ
นายสิทธิเทพ ทองมั่น

นายสิทธิเทพ ทองมั่น

งานพยาบาล
แชร์ไปยัง