การงานอาชีพ

นายวุฒิกร บัวจูม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวดรุณี แสงขำ

นางสาวดรุณี แสงขำ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ / งานโภชนาการ
นายวันเฉลิมชัย จุลพันธ์

นายวันเฉลิมชัย จุลพันธ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ / สารสนเทศ
นางเบญจมาศ อุทกศิริ

นางเบญจมาศ อุทกศิริ

ที่ปรึกษา
นางอารี จันทร์เกิด

นางอารี จันทร์เกิด

ที่ปรึกษา
นางสาวยุพา เฟื่องบางหลวง

นางสาวยุพา เฟื่องบางหลวง

งานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุมิตตา อดิเรกลาภ

นางสาวสุมิตตา อดิเรกลาภ

เหรัญญิก
นางสาวปภาวรินทร์ สร้อยสมุทร

นางสาวปภาวรินทร์ สร้อยสมุทร

วัดผลและแผนงาน
นางสาวลักขณา ไชยชมภู

นางสาวลักขณา ไชยชมภู

พัสดุ
นางสาวณัฏฐกานต์ น้ำค้าง

นางสาวณัฏฐกานต์ น้ำค้าง

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

แชร์ไปยัง