การงานอาชีพ

นางสาวปภาวรินทร์ สร้อยสมุทร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวดรุณี แสงขำ

นางสาวดรุณี แสงขำ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ / งานโภชนาการ
นายวันเฉลิมชัย จุลพันธ์

นายวันเฉลิมชัย จุลพันธ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ / สารสนเทศ
นายวุฒิกร บัวจูม

นายวุฒิกร บัวจูม

งาน
นางเบญจมาศ อุทกศิริ

นางเบญจมาศ อุทกศิริ

ที่ปรึกษา
นางอารี จันทร์เกิด

นางอารี จันทร์เกิด

ที่ปรึกษา
นางสาวสุมิตตา อดิเรกลาภ

นางสาวสุมิตตา อดิเรกลาภ

เหรัญญิก
นางสาววาทินี พลายงาม

นางสาววาทินี พลายงาม

นายเขมณัฐ ขนบดี

นายเขมณัฐ ขนบดี

นางสาวณัฏฐกานต์ น้ำค้าง

นางสาวณัฏฐกานต์ น้ำค้าง

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

แชร์ไปยัง