วิทยาศาสตร์

นายสาธิต ปั้นชู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวราภรณ์ สาเงิน

นางวราภรณ์ สาเงิน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกฤตนันท์ แก้วใส

นางกฤตนันท์ แก้วใส

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/คอมพิวเตอร์
นายธีะวัฒน์ การะเกตุ

นายธีะวัฒน์ การะเกตุ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ชีววิทยา
นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์

นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/เคมี
นางสาวปรียานุช ยวดยิ่ง

นางสาวปรียานุช ยวดยิ่ง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ฟิสิกส์
นายอาทิจจ สาเงิน

นายอาทิจจ สาเงิน

ที่ปรึกษา
นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริง

นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริง

นิเทศการสอน
นางสายใจ พลีทอง

นางสายใจ พลีทอง

ผู้ช่วยนิเทศการสอน
นางสาวนพรัตน์ รัชวงศ์

นางสาวนพรัตน์ รัชวงศ์

ประชาสัมพันธ์
นางสาวเพชรดา อมรพุฒิพงค์

นางสาวเพชรดา อมรพุฒิพงค์

จัดสอนแทน
นางสาวกิริตา ถนาวรณ์

นางสาวกิริตา ถนาวรณ์

จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริง

นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริง

ผู้ช่วยงานหลักสูตรกลุ่มสาระฯ
นางสาวพิชญ์สินี จันผาย

นางสาวพิชญ์สินี จันผาย

ผู้ช่วยงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
นายธรรมรัตน์ เพ็งผล

นายธรรมรัตน์ เพ็งผล

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายจักรพงษ์ คำจันทร์

นายจักรพงษ์ คำจันทร์

งานส่งเสริมอัจริยภาพนักเรียน
นายสรศักดิ์ พิรุณ

นายสรศักดิ์ พิรุณ

งานสารสนเทศ
นางสาววรภัศวัลย์ พึ่งพันธุ์ฤทธา

นางสาววรภัศวัลย์ พึ่งพันธุ์ฤทธา

แผนงานกลุ่มสาระฯ
นางสาวกมลชนก พระนารายณ์

นางสาวกมลชนก พระนารายณ์

ผู้ช่วยงานส่งเสริมอัจริยภาพ
นางสาวจุฬาลักษณ์ สมศรี

นางสาวจุฬาลักษณ์ สมศรี

ผู้ช่วยแผนงานกลุ่มสาระฯ
นางสาวนาถสุดา นำสุย

นางสาวนาถสุดา นำสุย

ผู้ช่วยงานจัดสอนแทน
นายวิฑูรย์ แสนบุดดี

นายวิฑูรย์ แสนบุดดี

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นางสาววรรณิสา ปั้นสุข

นางสาววรรณิสา ปั้นสุข

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศศิธร สุวรรณประภา

นางสาวศศิธร สุวรรณประภา

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นายวัชรินทร์ เลาะหะนะ

นายวัชรินทร์ เลาะหะนะ

ผู้ช่วยงานสารสนเทศ
นางสาวอนงค์ แซ่แต้

นางสาวอนงค์ แซ่แต้

ผู้ช่วยงานวิจัยฯ
นางสาวนันท์นภัส ป้องโส

นางสาวนันท์นภัส ป้องโส

ผู้ช่วยงานวิจัยฯ
นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์

นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์

ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสาวกิตติยา กิจทะรักษ์

นางสาวกิตติยา กิจทะรักษ์

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นางสาวอรมาศ พรหมพารักษ์

นางสาวอรมาศ พรหมพารักษ์

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาวนันทนา บุญชู

นางสาวนันทนา บุญชู

ผู้ช่วยแผนงานกลุ่มสาระ
นางสาวศิริพา แพงยา

นางสาวศิริพา แพงยา

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาวกนกวรรณ สาลีสี

นางสาวกนกวรรณ สาลีสี

เลขานุการ
นางสาวโสรยา ขวนขวาย

นางสาวโสรยา ขวนขวาย

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพรพรรณ รสหอม

นางสาวพรพรรณ รสหอม

ผู้ช่วยงานส่งเสริมอัจฉริยภาพ
นายศุภชัย สุขสะอาด

นายศุภชัย สุขสะอาด

ผู้ช่วยงานพัฒนาสื่อฯ
นายสิทธิโชค เสนาะน้อย

นายสิทธิโชค เสนาะน้อย

ผู้ช่วยงานพัฒนาสื่อฯ
นายชลทิตย์ ดวงเลิศ

นายชลทิตย์ ดวงเลิศ

ผู้ช่วยงานพัฒนาสื่อฯ
นางสาวธนกาญจน์ ถนอมนวล

นางสาวธนกาญจน์ ถนอมนวล

ผู้ช่วยงานสารสนเทศ
นางสาววรกานต์ สาวงค์ตุ้ย

นางสาววรกานต์ สาวงค์ตุ้ย

ผู้ช่วยงานหลักสูตร
นางสาวณัฏฐิกา สุดาทิศ

นางสาวณัฏฐิกา สุดาทิศ

ผู้ช่วยงานนิเทศการสอน
นางสาวจิรนันท์ ทนงยิ่ง

นางสาวจิรนันท์ ทนงยิ่ง

ผู้ช่วยงานนิเทศการสอน
นางสาวครองขวัญ หมื่นเป็ง

นางสาวครองขวัญ หมื่นเป็ง

นางสาวสุดาภา เพชรสมบัติ

นางสาวสุดาภา เพชรสมบัติ

งานสำนักงานฯ
นางสาวกนกภรณ์ โพธิราช

นางสาวกนกภรณ์ โพธิราช

งานสำนักงานผู้อำนวยการ
แชร์ไปยัง