วิทยาศาสตร์

นายสาธิต ปั้นชู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางวราภรณ์ สาเงิน

นางวราภรณ์ สาเงิน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกฤตนันท์ แก้วใส

นางกฤตนันท์ แก้วใส

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายอาทิจจ สาเงิน

นายอาทิจจ สาเงิน

ที่ปรึกษา
นางสาวสกาวเดือน พลรักษ์

นางสาวสกาวเดือน พลรักษ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวนพรัตน์ รัชวงศ์

นางสาวนพรัตน์ รัชวงศ์

ที่ปรึกษา
นายเฉลิม ติ๊บคำ

นายเฉลิม ติ๊บคำ

ทะเบียน
นางสาวเพชรดา อมรพุฒิพงค์

นางสาวเพชรดา อมรพุฒิพงค์

แผนงานกลุ่มสาระฯ
นางสาวพิชญ์สินี จันผาย

นางสาวพิชญ์สินี จันผาย

แผนงานกลุ่มสาระฯ / จัดซื้อ จัดจ้าง
นายธรรมรัตน์ เพ็งผล

นายธรรมรัตน์ เพ็งผล

ผู้ช่วยแผนงาน
นายธีะวัฒน์ การะเกตุ

นายธีะวัฒน์ การะเกตุ

วัดผลและประเมินผล
นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริง

นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริง

วัดผลและประเมินผล
นางสาวศศิธร สุวรรณประภา

นางสาวศศิธร สุวรรณประภา

ผู้ช่วยวัดผลและประเมินผล
นางสาวจุฬาลักษณ์ สมศรี

นางสาวจุฬาลักษณ์ สมศรี

ผู้ช่วยวัดผลและประเมินผล
นายสรศักดิ์ พิรุณ

นายสรศักดิ์ พิรุณ

ผู้ช่วยสารสนเทศ
นายจักรพงษ์ คำจันทร์

นายจักรพงษ์ คำจันทร์

ผู้ช่วยสารสนเทศ
นางสาวกิริตา ถนาวรณ์

นางสาวกิริตา ถนาวรณ์

จัดซื้อ จัดจ้าง
นางสาวอรมาศ พรหมพารักษ์

นางสาวอรมาศ พรหมพารักษ์

ผู้ช่วยจัดซื้อจัดจ้าง
นางสาวกมลชนก พระนารายณ์

นางสาวกมลชนก พระนารายณ์

พัสดุ
นางสาวนาถสุดา นำสุย

นางสาวนาถสุดา นำสุย

พัสดุ
นางสาวนันทนา บุญชู

นางสาวนันทนา บุญชู

ผู้ช่วยพัสดุ
นางกิตติยา กิจทะรักษ์

นางกิตติยา กิจทะรักษ์

ผู้ช่วยพัสดุ
นางสาวอนงค์ แซ่แต้

นางสาวอนงค์ แซ่แต้

ทะเบียน
นางสาวนันท์นภัส ป้องโส

นางสาวนันท์นภัส ป้องโส

ผู้ช่วยทะเบียน
นางสาวเพชรรัศมี กันหาไธสงค์

นางสาวเพชรรัศมี กันหาไธสงค์

เหรัญญิก
นางสาวนวลศรี ตาดต่าย

นางสาวนวลศรี ตาดต่าย

ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสาววรภัศวัลย์ พึ่งพันธุ์ฤทธา

นางสาววรภัศวัลย์ พึ่งพันธุ์ฤทธา

ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์

นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์

นิเทศติดตาม
นายอนุชิต วันภัคดี

นายอนุชิต วันภัคดี

ผู้ช่วยนิเทศติดตาม
นายวิฑูรย์ แสนบุดดี

นายวิฑูรย์ แสนบุดดี

ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนา
นางสาวปรียานุช น้อยอร่าม

นางสาวปรียานุช น้อยอร่าม

ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนา
นายวัชรินทร์ เลาะหะนะ

นายวัชรินทร์ เลาะหะนะ

ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนา
นางสาวศิริพา แพงยา

นางสาวศิริพา แพงยา

ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนา
นายณัฐพงษ์ รอดสังวาลย์

นายณัฐพงษ์ รอดสังวาลย์

ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนา
นายกิตติโชค บัวบุตร

นายกิตติโชค บัวบุตร

ฝ่ายสื่อและนวัตกรรม
นางสาวโสรยา ขวนขวาย

นางสาวโสรยา ขวนขวาย

เลขานุการ
นางสาววรรณิสา ปั้นสุข

นางสาววรรณิสา ปั้นสุข

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกนกวรรณ สาลีสี

นางสาวกนกวรรณ สาลีสี

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววรกานต์ สาวงค์ตุ้ย

นางสาววรกานต์ สาวงค์ตุ้ย

ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนา
นางสาวสุดาภา เพชรสมบัติ

นางสาวสุดาภา เพชรสมบัติ

ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนา
แชร์ไปยัง