วิทยาศาสตร์

นายสาธิต ปั้นชู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอาทิจจ สาเงิน

นายอาทิจจ สาเงิน

ที่ปรึกษา
นางกฤตนันท์ แก้วใส

นางกฤตนันท์ แก้วใส

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ /งานคอมพิวเตอร์
นายธีะวัฒน์ การะเกตุ

นายธีะวัฒน์ การะเกตุ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ /ชีววิทยา
นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์

นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ /เคมี
นางสาวปรียานุช ยวดยิ่ง

นางสาวปรียานุช ยวดยิ่ง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ /ฟิสิกส์
นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริง

นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริง

งานนิเทศการสอน
นางสายใจ พลีทอง

นางสายใจ พลีทอง

งานนิเทศการสอน
นางสาวนพรัตน์ รัชวงศ์

นางสาวนพรัตน์ รัชวงศ์

งานประชาสัมพันธ์
นางสาวเพชรดา อมรพุฒิพงค์

นางสาวเพชรดา อมรพุฒิพงค์

งานจัดสอนแทน
นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริง

นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริง

ผู้ช่วยงานหลักสูตรกลุ่มสาระฯ
นางสาวพิชญ์สินี จันผาย

นางสาวพิชญ์สินี จันผาย

ผู้ช่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง /พัสดุ
นายจักรพงษ์ คำจันทร์

นายจักรพงษ์ คำจันทร์

งานส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
นายธรรมรัตน์ เพ็งผล

นายธรรมรัตน์ เพ็งผล

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายวิฑูรย์ แสนบุดดี

นายวิฑูรย์ แสนบุดดี

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นางสาวศศิธร สุวรรณประภา

นางสาวศศิธร สุวรรณประภา

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นางสาวนาถสุดา นำสุย

นางสาวนาถสุดา นำสุย

ผู้ช่วยงานจัดสอนแทน
นางสาวจุฬาลักษณ์ สมศรี

นางสาวจุฬาลักษณ์ สมศรี

ผู้ช่วยแผนงานกลุ่มสาระ
นางสาวกนกวรรณ สาลีสี

นางสาวกนกวรรณ สาลีสี

เลขานุการ
นางสาววรรณิสา ปั้นสุข

นางสาววรรณิสา ปั้นสุข

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวโสรยา ขวนขวาย

นางสาวโสรยา ขวนขวาย

ผู้ช่วยเลขานุการ
นายวัชรินทร์ เลาะหะนะ

นายวัชรินทร์ เลาะหะนะ

ผู้ช่วยงานสารสนเทศ
นางสาวกมลชนก พระนารายณ์

นางสาวกมลชนก พระนารายณ์

ผู้ช่วยงานส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
นางสาวอนงค์ แซ่แต้

นางสาวอนงค์ แซ่แต้

ผู้ช่วยงานวิจัยฯ
นางสาวนันท์นภัส ป้องโส

นางสาวนันท์นภัส ป้องโส

ผู้ช่วยงานวิจัยฯ
นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์

นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์

ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสาวกิตติยา กิจทะรักษ์

นางสาวกิตติยา กิจทะรักษ์

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นางสาวอรมาศ พรมพารักษ์

นางสาวอรมาศ พรมพารักษ์

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาววรภัศวัลย์ พึ่งพันธุ์ฤทธา

นางสาววรภัศวัลย์ พึ่งพันธุ์ฤทธา

แผนงานกลุ่มสาระ
นางสาวนันทนา บุญชู

นางสาวนันทนา บุญชู

ผู้ช่วยแผนงานกลุ่มสาระ
นางสาวศิริพา แพงยา

นางสาวศิริพา แพงยา

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาวพรพรรณ รสหอม

นางสาวพรพรรณ รสหอม

ผู้ช่วยงานส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
นายศุภชัย สุขสะอาด

นายศุภชัย สุขสะอาด

ผู้ช่วยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
นายสิทธิโชค เสนาะน้อย

นายสิทธิโชค เสนาะน้อย

ผู้ช่วยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
นายชลทิตย์ ดวงเลิศ

นายชลทิตย์ ดวงเลิศ

ผู้ช่วยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
นางสาวธนกาญจน์ ถนอมนวล

นางสาวธนกาญจน์ ถนอมนวล

ผู้ช่วยงานสารสนเทศ
นางสาววรกานต์ สาวงค์ตุ้ย

นางสาววรกานต์ สาวงค์ตุ้ย

ผู้ช่วยงานหลักสูตรกลุ่มสาระฯ
นางสาวณัฏฐิกา สุดาทิศ

นางสาวณัฏฐิกา สุดาทิศ

ผู้ช่วยงานนิเทศการสอน
นางสาวจิรนันท์ ทนงยิ่ง

นางสาวจิรนันท์ ทนงยิ่ง

ผู้ช่วยงานนิเทศการสอน
นางสาวครองขวัญ หมื่นเป็ง

นางสาวครองขวัญ หมื่นเป็ง

-
นายมานพ พารา

นายมานพ พารา

สื่อ นวัตกรรมฯ
นางสาวสุดาภา เพชรสมบัติ

นางสาวสุดาภา เพชรสมบัติ

งานสำนักงานประจำกลุ่มสาระฯ
นางสาวกนกภรณ์ โพธิราช

นางสาวกนกภรณ์ โพธิราช

-
นายณัฐพล เจริญมงคลวาณิช

นายณัฐพล เจริญมงคลวาณิช

แชร์ไปยัง