ดาวน์โหลด

• คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ

> คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ• กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

> เอกสารคำร้องต่างๆ กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน• กลุ่มการบริหารวิชาการ

> แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ ดาวน์โหลด
• กลุ่มการบริหารทั่วไป• กลุ่มการบริหารงานงบประมาณและบุคคล

  > แบบขอออกนอกบริเวณโรงเรียน
  > บันทึกข้อความสลิปเงินเดือน
  > แบบบันทึกไปราชการ
  > บันทึกลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  > แบบใบลาอุปสมบท
  > ใบลา ป่วย กิจส่วนตัว
  > แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ


• Logo โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ดาว์นโหลด กดตรงนี้
แชร์ไปยัง