ดาวน์โหลด

• กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

> เอกสารคำร้องต่างๆ กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน


• กลุ่มการบริหารวิชาการ
• กลุ่มการบริหารทั่วไป• กลุ่มการบริหารงานงบประมาณและบุคคล

  > แบบขอออกนอกบริเวณโรงเรียน
  > บันทึกข้อความสลิปเงินเดือน
  > แบบบันทึกไปราชการ
  > บันทึกลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  > แบบใบลาอุปสมบท
  > ใบลา ป่วย กิจส่วนตัว
  > แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ


• Logo โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ดาว์นโหลด กดตรงนี้
แชร์ไปยัง