โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
อำเภอบางพลี จำหวัดสมุทรปราการ

ประกาศยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐาน