โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
อำเภอบางพลี จำหวัดสมุทรปราการ

ภาษาไทย

นายยศวันต์ จันทร์ศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวขัติยากร สุขได้พึ่ง

นางสาวขัติยากร สุขได้พึ่ง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายประกอบ บุญมารีย์

นายประกอบ บุญมารีย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกรรัฐ พงศ์พัฒน์

นางกรรัฐ พงศ์พัฒน์

งานแผนงานกลุ่มสาระฯ
นางสาวรัชนี น่วมเปรม

นางสาวรัชนี น่วมเปรม

งานแผนงานกลุ่มสาระฯ
นางสาววันวิสาข์ พิทักษ์

นางสาววันวิสาข์ พิทักษ์

งานสื่อ นวัตกรรม / จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
นางศุภนาถ ปทุมมาศ

นางศุภนาถ ปทุมมาศ

งานจัดสอนแทน
นายรณณรงค์ หล้าคูณ

นายรณณรงค์ หล้าคูณ

งานการเงิน เหรัญญิก / ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
นายกัลป์ชัชชัย ทฤฆายุ

นายกัลป์ชัชชัย ทฤฆายุ

งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
นางสาวทิพย์รัตน์ นุ่นส่ง

นางสาวทิพย์รัตน์ นุ่นส่ง

งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
นายอธิวัฒน์ รุ่งตุ้ม

นายอธิวัฒน์ รุ่งตุ้ม

งานวัดผล
นางสาวนพวรรณ ยอดรัก

นางสาวนพวรรณ ยอดรัก

งานส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

แชร์ไปยัง