สุขศึกษาและพลศึกษา

นายชะโลม ขันติเจริญธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสันติภาพ รินทอง

นายสันติภาพ รินทอง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายณัฐกิตต์ ปิ่นเพชร

นายณัฐกิตต์ ปิ่นเพชร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางแก้วใจ ทองเริ่ม

นางแก้วใจ ทองเริ่ม

แผนงานกลุ่มสาระฯ
นางสาวเปรมใจ วัยวัฒน์

นางสาวเปรมใจ วัยวัฒน์

แผนงานกลุ่มสาระฯ
นายภาคภูมิ เครือน้อย

นายภาคภูมิ เครือน้อย

วิจัยกลุ่มสาระฯ
นางสาวดลยา จันทะบูลย์

นางสาวดลยา จันทะบูลย์

งานการเงิน
นางสาวนิตยา ดีคำไฮ

นางสาวนิตยา ดีคำไฮ

งานบุคคลกลุ่มสาระฯ
นายบุญสม สรวิสูตร

นายบุญสม สรวิสูตร

ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
นายธิติ สอนโกษา

นายธิติ สอนโกษา

ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
นายอธิราช แก่นจำปา

นายอธิราช แก่นจำปา

งานสำนักงานกลุ่มสาระฯ
นางสาวธนพร พิมสาร

นางสาวธนพร พิมสาร

สารสนเทศ
นายสิทธิเทพ ทองมั่น

นายสิทธิเทพ ทองมั่น

ผู้ช่วยงานพยาบาล
แชร์ไปยัง