การงานอาชีพ

นางสาวปภาวรินทร์ สร้อยสมุทร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางเบญจมาศ อุทกศิริ

นางเบญจมาศ อุทกศิริ

ทีปรึกษา
นางอารี จันทร์เกิด

นางอารี จันทร์เกิด

ทีปรึกษา
นางสาวดรุณี แสงขำ

นางสาวดรุณี แสงขำ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายวันเฉลิมชัย จุลพันธ์

นายวันเฉลิมชัย จุลพันธ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายวุฒิกร บัวจูม

นายวุฒิกร บัวจูม

งานจัดหลักสูตรกลุ่มสาระฯ
นางสาววาทินี พรายงาม

นางสาววาทินี พรายงาม

งานแผนงาน, นิเทศการสอน
นายเขมณัฐ ขนบดี

นายเขมณัฐ ขนบดี

งานสื่อ นวัตกรรมฯ
นางสาวณัฏฐกานต์ น้ำค้าง

นางสาวณัฏฐกานต์ น้ำค้าง

งานสำนักงานกลุ่มสาระฯ
นางสาวไพลิน ศรีเสน

นางสาวไพลิน ศรีเสน

งานบุคคลกลุ่มสาระฯ

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

แชร์ไปยัง