ภาษาต่างประเทศ

นางเครือวัลย์ นาคงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวอัญชลี คำทอง

นางสาวอัญชลี คำทอง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ / งานวิชาการ / งานวัดผล
นางสาวปวีณรัตน์ สีเหลื่อมใส

นางสาวปวีณรัตน์ สีเหลื่อมใส

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ / งานประชาสัมพันธ์
นางบุศรา พลอยมณีวงษ์

นางบุศรา พลอยมณีวงษ์

แผนงานกลุ่มสาระฯ / หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ
นางสุมลธา เครือซ้า

นางสุมลธา เครือซ้า

สวัสดิการ
นางสาวรุณี คงสมศรี

นางสาวรุณี คงสมศรี

นางนริยา บุญมณีสิรีกุล

นางนริยา บุญมณีสิรีกุล

สวัสดิการ
นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุข

นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุข

วัดผล
นางสาวจิรัศญา ธิมะดี

นางสาวจิรัศญา ธิมะดี

งานประชาสัมพันธ์
นางสาวชลธิดา หนูทองแก้ว

นางสาวชลธิดา หนูทองแก้ว

เหรัญญิก
นางสาวตติยา เพ็งสิงห์

นางสาวตติยา เพ็งสิงห์

พัสดุ
นายภูริพงษ์ เพชรมณี

นายภูริพงษ์ เพชรมณี

สวัสดิการ
นางสาวสุมัชญา เผือกคำ

นางสาวสุมัชญา เผือกคำ

งานพัสดุ
นางสาวสุภาวิตา วารีศรี

นางสาวสุภาวิตา วารีศรี

ผู้จัดการศูนย์อีริค
นางสาวณัฐยา เด่นดวง

นางสาวณัฐยา เด่นดวง

หัวหน้างานสายภาษาญี่ปุ่น
แชร์ไปยัง