สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายทศพร น้อยสุขะ

นายทศพร น้อยสุขะ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสินีนาฎ มีทิศ

นางสินีนาฎ มีทิศ

งานหลักสูตร
นายธีระศักดิ์ บัวลอย

นายธีระศักดิ์ บัวลอย

งานสำนักงานกลุ่มสาระฯ
นายกานต์ชนก บุญจัด

นายกานต์ชนก บุญจัด

ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
นางสาวอภิรมย์ สิงนาค

นางสาวอภิรมย์ สิงนาค

งานวัดผล
นางสาววีนา เกษภูเขียว

นางสาววีนา เกษภูเขียว

วิจัย
นางสาวสหฤทัย ถาวรบุตร

นางสาวสหฤทัย ถาวรบุตร

สารสนเทศ
นางสาวรินทร์ธนัน ธนรักษ์แสงดี

นางสาวรินทร์ธนัน ธนรักษ์แสงดี

นางสาวณัฐธิดา ชีชะนะ

นางสาวณัฐธิดา ชีชะนะ

แผนงาน
นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ

นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ

งานประชาสัมพันธ์
นางสาวธารา ทรงธิบาย

นางสาวธารา ทรงธิบาย

งานการเงิน
นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย

นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย

งานบุคคล
นางสาวสุณีรัตน์ เดชศาสตร์

นางสาวสุณีรัตน์ เดชศาสตร์

นางสาวกมลฉัตร ทองแก้ว

นางสาวกมลฉัตร ทองแก้ว

แชร์ไปยัง