สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
นางสินีนาฎ มีทิศ

นางสินีนาฎ มีทิศ

งานหลักสูตรกลุ่มสาระฯ
นายธีระศักดิ์ บัวลอย

นายธีระศักดิ์ บัวลอย

งานสำนักงานและอาคารสถานที่
นายทศพร น้อยสุขะ

นายทศพร น้อยสุขะ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ, แผนงาน
นายกานต์ชนก บุญจัด

นายกานต์ชนก บุญจัด

งานส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
นางสาวรินทร์ธนัน ธนรักษ์แสงดี

นางสาวรินทร์ธนัน ธนรักษ์แสงดี

--
นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ

นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระ
นางสาวสหฤทัย ถาวรบุตร

นางสาวสหฤทัย ถาวรบุตร

งานสารสนเทศกลุ่มสาระฯ
นางสาวอภิรมย์ สิงห์นาค

นางสาวอภิรมย์ สิงห์นาค

งานวัดผลกลุ่มสาระฯ
นางสาววีนา เกษภูเขียว

นางสาววีนา เกษภูเขียว

งานวิจัยกลุ่มสาระฯ
นางสาวธารา ทรงธิบาย

นางสาวธารา ทรงธิบาย

งานการเงินกลุ่มสาระฯ
นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย

นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย

นางสาวสุณีรัตน์ เดชศาสตร์

นางสาวสุณีรัตน์ เดชศาสตร์

งานบุคคลกลุ่มสาระฯ
นางสาวณัฐธิดา ชีชะนะ

นางสาวณัฐธิดา ชีชะนะ

งานแผนงานกลุ่มสาระฯ
แชร์ไปยัง