โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
อำเภอบางพลี จำหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางจำลอง เหล็กกล้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายอำนาจ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้างานทะเบียน/พัฒนาสื่อ/งานวิจัย/งานยกระดับผลสัมฤทธิ์/งาน Gifted

นางบุศรา พลอยมณีวงษ์
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ/ งาน MEP 

นายอาทิจจ สาเงิน
หัวหน้างานวัดผล/ งานหลักสูตร / งานประกันคุณภาพฯ/
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล/ งานจัดตารางสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นายยศวันต์ จันทร์ศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย


นางปาริชาติ ภูมิรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์


นางสินีนาถ มีทิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา


นางแก้วใจ ทองเริ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา


นายนำชัย ทองเปรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ


นางเครือวัลย์ นาคงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ


นางถนอมจิตต์ รื่นเริง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี


นายวุฒิกร บัวจูม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ


นางพรทิพย์ พิกุลทอง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนางสุภา จั่นแก้ว
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษานางกฤตนันท์ แก้วใส
หัวหน้างานแผนงาน/ งานคอมพิวเตอร์นายณัฐพงษ์ รอดสังวาลย์
เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ