กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวจิตรกานต์ กิ่งใบสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางบุศรา พลอยมณีวงษ์

นางบุศรา พลอยมณีวงษ์

ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ/ งาน MEP
นายอาทิจจ สาเงิน

นายอาทิจจ สาเงิน

หัวหน้างานวัดผล/ งานหลักสูตร / งานประกันคุณภาพฯ/ งานโรงเรียนมาตรฐานสากล/ งานจัดตารางสอน
นางกฤตนันท์ แก้วใส

นางกฤตนันท์ แก้วใส

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หัวหน้าแผนงานและสารสนเทศวิชาการ/งานคอมพิวเตอร์
นางสาวขัตติยากร สุขได้พึ่ง

นางสาวขัตติยากร สุขได้พึ่ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
นางปาริชาติ ภูมิรัตน์

นางปาริชาติ ภูมิรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์/หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ EIS
นายสาธิต ปั้นชู

นายสาธิต ปั้นชู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ ISM
นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธุ์

นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
นางสาวอัญชลี คำทอง

นางสาวอัญชลี คำทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปภาวรินทร์ สร้อยสมุทร

นางสาวปภาวรินทร์ สร้อยสมุทร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
นายชะโลม ขันติเจริญธรรม

นายชะโลม ขันติเจริญธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายนำชัย ทองเปรม

นายนำชัย ทองเปรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
นางสาวกฤษณี เพ็ชรสงฆ์

นางสาวกฤษณี เพ็ชรสงฆ์

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา
นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง

หัวหน้างานลูกเสือ
นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์

นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์

หัวหน้างานชุมนุม
นายธีระวัฒน์ การะเกตุ

นายธีระวัฒน์ การะเกตุ

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายวิฑูรย์ แสนบุดดี

นายวิฑูรย์ แสนบุดดี

ผู้ช่วยนายทะเบียน/สถิติจำนวนนักเรียน
นางสาวอนงค์ แซ่แต้

นางสาวอนงค์ แซ่แต้

งานเทียบโอนนักเรียน/ตรวจสอบวุฒิ
นางสาวนันทนา บุญชู

นางสาวนันทนา บุญชู

งานเทียบโอนนักเรียน/ตรวจสอบวุฒิ
นางสาววรภัศวัลย์ พึ่งพันธุ์ฤทธา

นางสาววรภัศวัลย์ พึ่งพันธุ์ฤทธา

งานเทียบโอนนักเรียน/ตรวจสอบวุฒิ
นางสาวธนกาญจน์ ถนอมนวล

นางสาวธนกาญจน์ ถนอมนวล

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
นายกันต์ศักดิ์ วิสัยหมั่น

นายกันต์ศักดิ์ วิสัยหมั่น

งานทะเบียนนักเรียน
นางสาวฤทัยรัตน์ จุ้ยคง

นางสาวฤทัยรัตน์ จุ้ยคง

สำนักงานทะเบียนและประเมินผล
นางสาวณัฎฐกานต์ น้ำค้าง

นางสาวณัฎฐกานต์ น้ำค้าง

สำนักงานทะเบียนและประเมินผล
นางสาวกิราพร ไกรเลิศ

นางสาวกิราพร ไกรเลิศ

เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ


ข้อมูลจากกลุ่มบริหารวิชาการ