กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางสาวนิภาพรรณ แก้วส่อน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
นางเบญจมาส อุทกศิริ

นางเบญจมาส อุทกศิริ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางอารี จันทร์เกิด

นางอารี จันทร์เกิด

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางสาวตติยา จันทะพรรณ

นางสาวตติยา จันทะพรรณ

หัวหน้างานบุคคล
นางสาวกนกวรรณ สาลีสี

นางสาวกนกวรรณ สาลีสี

หัวหน้างานสารบรรณ
นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์

นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์

หัวหน้างานแผนงาน
นางสาวโสรยา ขวนขวาย

นางสาวโสรยา ขวนขวาย

หัวหน้างานสารสนเทศ
นางสาวอมรรัตน์ ชมัฆพงษ์

นางสาวอมรรัตน์ ชมัฆพงษ์

เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวศิริธร โตแย้ม

นางสาวศิริธร โตแย้ม

เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวพรพรรณ รสหอม

นางสาวพรพรรณ รสหอม

เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริง

นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริง

เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกิตติยา กิจทะรักษ์

นางสาวกิตติยา กิจทะรักษ์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายสิทธิโชค เสนาะน้อย

นายสิทธิโชค เสนาะน้อย

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาววรกานต์ สาวงค์ตุ้ย

นางสาววรกานต์ สาวงค์ตุ้ย

เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นางสาวครองขวัญ หมื่นเป็ง

นางสาวครองขวัญ หมื่นเป็ง

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
นางพรขวัญ ตั้งกอบลาภ

นางพรขวัญ ตั้งกอบลาภ

เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวสุขใจ บินโรสลัน

นางสาวสุขใจ บินโรสลัน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวกัลย์ณิศา อภิสินธนะเดช

นางสาวกัลย์ณิศา อภิสินธนะเดช

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและงานบุคคล
นางสาวเบญจมาภรณ์ อุทกศิริ

นางสาวเบญจมาภรณ์ อุทกศิริ

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ข้อมูลจาก : กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

แชร์ไปยัง