กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

นายธรรศกร ดิษฐสุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
นางเบญจมาส อุทกศิริ

นางเบญจมาส อุทกศิริ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางอารี จันทร์เกิด

นางอารี จันทร์เกิด

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางสาวตติยา จันทะพรรณ

นางสาวตติยา จันทะพรรณ

หัวหน้างานบุคคล
นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์

นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์

หัวหน้างานแผนงาน
นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริง

นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวอมรรัตน์ ชมัฆพงษ์

นางสาวอมรรัตน์ ชมัฆพงษ์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวศิริธร โตแย้ม

นางสาวศิริธร โตแย้ม

เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวกนกวรรณ สาลีสี

นางสาวกนกวรรณ สาลีสี

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและบุคคล
นางสาวกิตติยา กิจทะรักษ์

นางสาวกิตติยา กิจทะรักษ์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวโสรยา ขวนขวาย

นางสาวโสรยา ขวนขวาย

หัวหน้างานสารสนเทศ
นายสิทธิโชค เสนาะน้อย

นายสิทธิโชค เสนาะน้อย

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวพรพรรณ รสหอม

นางสาวพรพรรณ รสหอม

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและงานบุคคล
นางสาวครองขวัญ หมื่นเป็ง

นางสาวครองขวัญ หมื่นเป็ง

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและงานบุคคล
นางสาววรกานต์ สาวงค์ตุ้ย

นางสาววรกานต์ สาวงค์ตุ้ย

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและงานบุคคล
นางพรขวัญ ตั้งกอบลาภ

นางพรขวัญ ตั้งกอบลาภ

เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวกัลย์ณิศา อภิสินธนะเดช

นางสาวกัลย์ณิศา อภิสินธนะเดช

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและงานบุคคล
นางสาวสุขใจ บินโรสลัน

นางสาวสุขใจ บินโรสลัน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวเบญจมาภรณ์ อุทกศิริ

นางสาวเบญจมาภรณ์ อุทกศิริ

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและงานบุคคล
แชร์ไปยัง