กลุ่มบริหารทั่วไป

นายธรรศกร ดิษฐสุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นายธีระศักดิ์ บัวลอย

นายธีระศักดิ์ บัวลอย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ/ หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและบริหารนักการภารโรง
นางสาวแก้วใจ ทองเริ่ม

นางสาวแก้วใจ ทองเริ่ม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
นายวุฒิกร บัวจูม

นายวุฒิกร บัวจูม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริง

นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริง

หัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป
นายกัมปนาท ดำทองสุก

นายกัมปนาท ดำทองสุก

หัวหน้างานยานพาหนะ
นางสายใจ พลีทอง

นางสายใจ พลีทอง

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
นางฐานิฎา จิตติชัยมงคล

นางฐานิฎา จิตติชัยมงคล

แผนงานและสารสนเทศ
นางสาววาทินี พรายงาม

นางสาววาทินี พรายงาม

หัวหน้างานห้องสมุด
นายวันเฉลิมชัย จุลพันธ์

นายวันเฉลิมชัย จุลพันธ์

หัวหน้างานโสตและเทคโนโลยี
นางสาวนพรัตน์ รัชวงค์

นางสาวนพรัตน์ รัชวงค์

หัวหน้างานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
นางสาวดรุณี แสงขำ

นางสาวดรุณี แสงขำ

หัวหน้างานโภชนาการ
นายจักรพงษ์ คำจันทร์

นายจักรพงษ์ คำจันทร์

หัวหน้างานนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม
นายเขมณัฐ ขนบดี

นายเขมณัฐ ขนบดี

หัวหน้างานพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
นางสาวสาริณี เหรียญทอง

นางสาวสาริณี เหรียญทอง

งานสำนักงาน
แชร์ไปยัง