โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
อำเภอบางพลี จำหวัดสมุทรปราการ

แนวปฏิบัติหลังสอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4